top of page
 
 
 
Pere Lahendusringi koordinaatorite baaskoolitused 2021. aastal:
1. grupp - 25.-29. oktoober
2. grupp - 1.-5. november

Kohtade arv piiratud!
logo_pere lahendusring_roheline.png

Pere Lahendusringis tuleb laiendatud perering kokku, et võtta ühiselt vastutust ja teha otsuseid oma lapse/laste edasise heaolu parandamiseks.

KOOLITUSE INFO

NB! Jälgime hoolega COVID-19 viirusega seotud arengud ning teie tervise ja heaolu huvides jätame endale voli teha vajadusel koolituse plaanides muudatusi. 

Mis on Pere Lahendusring?

Pere Lahendusring (ing.k. Family Group Conferencing) põhineb lihtsal printsiibil: perekondade ja spetsialistide vaheline praktiline partnerlus aitab võimaldada lastele turvalist ja hoolitsevat elukeskkonda. Pere Lahendusring (PLR) on otsuste tegemise koosolek, kus keerulises olukorras oleva lapse laiem perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanis sisalduvad pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. 

PLR rakendab pereliikmete/sõprade enda oskusi, tugevusi ja isiklikke teadmisi murekohtade lahendamiseks. Pere Lahendusringi protsessi juhib selleks vastava väljaõppe saanud koordinaator, kes on vastutav pere ettevalmistamise ja lahendusringi kohtumise läbiviimise eest.

Loe Pere Lahendusringi kohta lähemalt

Koolituse lühikirjeldus: 

Intensiivne koolitus annab osalejatele teadmised, oskused ja praktilised tööriistad Pere Lahendusringi rakendamiseks. Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loengud, praktilised harjutused ja rühmatööd. Peale koolitusel osalemist on uued PLR koordinaatorid valmis alustama koheselt praktikaga, mille käigus saavad nad Ennetustegevuse Keskuselt juhendamist ja supervisiooni. 

Koolitaja:

Koolitajaks on Nicholas Crippa Inglismaalt, Surrey maakonnast. Nicholasel on bakalaureusekraad tervishoiu ja sotsiaalhoolduse erialal ning magistrikraad laste- ja peretöös, lisaks lepituse ja juhtimisalane kutsekvalifikatsioon. Nicholas tegelenud Family Group Conference programmiga üle 7 aasta, et toetada lapsi ja peresid oma probleemidele lahenduste väljatöötamisel. Nicholas on viib läbi täiendõpet tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandekursustel ning on huvitatud võrdõiguslikkusest, mitmekesisusest, taastava õiguse ja tugevusi toetavatest praktikatest. 

Nicholas võtab Tallinna kaasa ka kaaskoolitaja, kes omab aastatepikkust praktikat meetodi rakendamisel. Koolitaja nimi täpsustub enne koolitust. 

Põhiootus osalejatele!

On oluline, et osalejad koostöös oma kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kooli tugispetsialisti või teenust osutava asutuse juhtidega on leidnud lapse ja perekonna, kes teie arvates võiks kasu saada Pere Lahendusringis osalemisest ning te tulete kursusele teades konkreetse lapse/pere olukorda. Perede valik ja täpsemad detailid arutatakse enne koolitust Ennetustegevuse Keskusega koostöös läbi. 

Koolituse eesmärgid:

  • Anda teoreetiline ja praktiline ülevaade Pere Lahendusringi protsessist;

  • Arendada välja PLR rakendamise praktilised teadmised, sh PLR ettevalmistamiseks ja perekoosoleku ning sellele järgneva protsessi juhtimiseks vajalikud oskused;

  • Aidata mõista perekonna otsustusprotsesside keerukust ja omandada oskused keeruliste ja konfliktolukordade juhtimiseks peredega töötades;

  • Esmase pere ja lapsega kohtumise eesmärgistamine;

  • Lapse ja pere tugivõrgustiku tuvastamiseks ning kaardistamiseks abistavate tööriistade tutvustamine ning nende kasutusoskuste omandamine;

  • Arendada oskusi laste soovide ja tunnete väljaselgitamiseks ning võimekust tagada, et lapsed on Pere Lahendusringi protsessis igati kuuldud ja arvestatud.

Koolituse tulemusena on osalejad valmis alustama oma esimese Pere Lahendusringi läbiviimist Ennetustegevuse Keskuse poolt korraldatud supervisioonide toel.  

Osalejad:       

  • KOV tasandi laste ja peredega töötamise kogemustega inimesed, kellel on head suhtlemisoskused, huvi uue tööviisi omandamise vastu ning austav suhtumine perekonda;

  • Erialane baasharidus ei ole nõutav, peavad olema elementaarsed teadmised lapse arengust ja pere toimimisest;

  • PLR koordinaatoriks ei saa olla lastekaitse- või sotsiaaltöötaja ehk lapse ja pere juhtumikorralduse eest vastutav ametnik. Nemad saavad olla suunajaks; 

  • Ühe koolitusgrupi maksimaalne suurus on 30 inimest.

Keel:

Koolitus on inglisekeelne, seega on koolitusel osalemise eelduseks elementaarne inglise keelest arusaamine. Inglise keeles väljendamiseks saavad osalejad kohapeal korraldajatelt abi.

Koolituse maksumus

PLR koordinaatorite baaskoolitused viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti "Koostöös laste ja perede heaks" ja Norra finantsmehhanismide projekti „Pere lahendusringi meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemisena” raames.

Omaosalus: 100 eurot osaleja kohta, mis sisaldab toitlustust ja materjale. Osalejate majutust ja transporti korraldaja ei taga. 

Pere Lahendusringi koordinaatorite akrediteerimine: Akrediteeringu saamine eeldab lisaks 4-päevase baaskoolituse läbimist PLR praktika tegemist vähemalt kahe perega, supervisioonidel ja täiendkoolitusel osalemist ning enesehindamise läbiviimist.

Akrediteerimise eesmärgiks on tagada kvaliteetse PLR teenuse pakkumine koordinaatorite poolt. 

LISAINFO ja REGISTEERUMINE:

Elo Lättemägi

elo@ennetuskeskus.ee 

telefon 5083656

Koolitused viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti

"Koostöös laste ja perede heaks" ja Norra finantsmehhanismide projekti  „Pere lahendusringi meetodi arendamine ja rakendamine taastava õiguse lähenemisena” raames.

sotsmin_3lovi_est.png
bottom of page