Pere Lahendusringi teenusele suunamine
logo_pere lahendusring_roheline.png

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Ennetustegevuse Keskusega pakub võimalust 2021. aastal pilootprojekti raames laste heaolu parandamiseks rakendada  lastekaitsejuhtumites Pere Lahendusringi (PLR) meetodit.

 

Pere Lahendusring (PRL) on otsuste tegemise koosolek, kus  lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanis sisalduvad pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu.  Murekohtade lahendamisel tuginetakse  lapse jaoks oluliste isikute oskustele, tugevustele ja isiklikele teadmistele. Pere Lahendusringi protsessi juhib selleks vastava väljaõppe saanud koordinaator, kes on vastutav pere ettevalmistamise ja lahendusringi kohtumise läbiviimise eest.

 

Ennetava perepõhise lühisekkumisena võimestab pere lahendusring perekonda ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellu kutsumise eest pere elus, et ennetada peres probleemide süvenemist ja taastada keerulisi peresuhteid.

 

 

Koostööprojekti raames on kohalikel omavalitsustel ja  asendushooldusteenuse osutajatel  võimalus suunata  PLR teenusele järgmistel juhtudel:

  • lapse heaolu tagamiseks ning  perest eraldamise ennetamiseks;

  • perest eraldamise korral lähiringist võimaliku hooldaja leidmiseks (et vältida institutsionaalset hooldust);

  • asendushooldusel olevate laste bioloogiliste vanematega suhtluse korraldamiseks;

  • muude juhtumite lahendamiseks asendushooldusel.

Teenusele suunamine toimub pere nõusolekul. Suunajaks on lapse juhtumikorraldaja, kelleks võib olla näiteks lastekaitsetöötaja  või asendushooldusteenuse osutaja (kooskõlastatult  eestkosteasutusega).

Teenusele suunaja täidab suunamisvormi, milles esitab ülevaate pere olukorrast ning lapse kaitse- ja riskiteguritest ja esitab täidetud vormi  MTÜ Ennetustegevuse Keskuse meiliaadressile info@ennetuskeskus.ee

 

Antud koostööprojekti raames on teenusele suunamine võimalik perioodil august-november 2021. Suunatavate juhtumite arv on piiratud. 

 

Teenuse osutamise eest tasub Sotsiaalkindlustusamet ning teenuse elluviimist koordineerib Ennetustegevuse Keskus. 

 

Lisainfo:

info@ennetuskeskus.ee