top of page

NÄITEID MEIE VARASEMAST TEGEVUSEST

  • 2011.a viidi läbi koostöös Perekoolitusühinguga Sina ja Mina uuring, mille eesmärgiks oli hinnata Gordoni perekooli koolituskursuste tulemuslikkust ning mille tulemusena valmis raport “Gordoni perekooli mõjust vanematele ja lastele viie koolituskursuse näitel” (November 2011)

  • 2011.a toetati Sotsiaalministeeriumi uue Laste ja Perede Arengukava 2012-2020 koostamisel konsultatsioonide ja taustamaterjalide väljatöötamisega. 

  • 2013.a osaleti koostöös Perekoolitusühinguga Sina ja Mina raporti „Vanemlusprogrammide Triple P ja Incredible Years süsteemide võrdlev analüüs" koostamises. Raportis esitatud analüüsi tulemused olid aluseks Sotsiaalministeeriumile vanemlusprogrammi Incredible Years e „Imelised aastad“ maaletoomise osas valiku tegemiseks. 

  • 2015.a viidi läbi Sotsiaalkindlustusameti juurde loodava uue lastekaitseüksuse tegevuse ettevalmistamiseks läbi koolitused "Ennetus ja tõenduspõhised praktikad", mille raames anti loodava meeskonna liikmetele baasteadmised ennetusest ja tõenduspõhiste praktikate alustest ning üldisest ennetustegevuse planeerimisest kogukondlikul tasandil. 

  • 2016.a toetati Tervise Arengu Instituudi tellimusel uue lastekaitseseaduse alusel kavandatavate lastekaitsetöötajate täienduskoolituste õppekava koostamise protsessi. Valmistati ette ja viidi läbi koolitajate koolitus „Sissejuhatus tõenduspõhistesse praktikasse ja sekkumistesse“ ning töötati välja lastekaitsetöötajatele koolituse läbiviimiseks juhendmaterjal.

bottom of page